Köpvillkor

Våra Köpvillkor


 

1.Allmänt

Dessa försäljnings- och leveransvillkor tillämpas på handel mellan Frisörgrossisten KB (nedan kallad säljare) och deras kunder (nedan kallad köparen). Båda parterna förbinder sig att följa de vid beställningspunkten gällande villkoren. Kundens grunduppgifter registreras i säljarens kundregister.

 

2.Säljarens förpliktelser

Leveransvillkor

Alla order över 1 500 SEK exkl.moms levereras fraktfritt. Övriga orders debiteras med engångsfrakt om 99 kr. Om inget annat skriftligen har överenskommits levererar säljaren produkterna till köparen med säljarens fraktorganisation. Restordrar på mindre än 300SEK ex.moms måste ombeställas.

 

3.Garanti
För såld vara gäller garanti enligt tillverkarens villkor om inte annat följer av avtalet. Garantitiden kan variera mellan produkter som används professionellt eller av konsument

 

4.Varans egenskaper
Genom att ta emot varan från säljaren godkänner köparen att ibruktagande och användning av produkten kan förutsätta särskilda kunskaper eller noggrannhet.

 

5.Felansvar och produktansvar
Säljaren ansvarar endast för planerings, råvaru- eller tillverkningsfel på produkten, som motsvarar dess försäljningspris. Säljaren ansvarar inte för fel på produkten, som beror på eller orsakas av bristfällig installation eller underhåll av produkten.

 

6.Indirekt skada
Säljaren är inte skyldig att ersätta köparen för indirekt skada såsom produktionsbortfall, utebliven vinst eller andra ekonomiska följder på grund av dröjsmål eller fel i leverans.

7.Köparens förpliktelser

Priser

Om inget annat är skriftligen överenskommet gäller alla priser som säljaren angivit tills vidare. Samtliga priser är exklusive moms. Säljaren förbehåller sig rätten att ändra de angivna priserna, om ändringen orsakas av omständigheter som inte beror på säljaren.

 

8.Betalningstid
Om inte parterna skriftligen enats om annat är betalningsvillkoret 30 dagar netto för samtliga fakturor. Betalningstiden räknas från fakturadagen. Om köpesumman inte betalats inom utsatt tid har säljaren rätt att innehålla ytterligare leveranser tills de förfallna betalningarna fullgjorts. De produkter som har levererats av Frisörgrossisten till kund anses vara i Frisörgrossistens ägo tills dess att full betalning har erlagts. Frisörgrossisten äger alltså rätt att om tex. salongsinredning inte fullbetalas återtaga denna salongsinredning.

 

9.Dröjsmål med betalning
Vid dröjsmål med betalningen debiteras för dröjsmålstiden en ersättning enligt Svensk räntelag räknat från fakturans förfallodag. Säljaren har överlåtit på Svea Ekonomi AB att bevaka indrivningen av fakturafordringar efter förfallodatum. Förutom dröjsmålsränta enligt gällande räntelag debiteras en hanteringsavgift för betalningspåminnelser och för inkassoindrivning debiteras indrivningskostnader enligt Sveas gällande prislista. Köparen har inte rätt att framställa krav på ersättning för sådant dröjsmål.

 

10.Reklamation och avhjälpande av fel
Köparen är skyldig att undersöka produktens skick och att rätt produkt har levererats. Alla anmärkningar i anknytning till produkten ska presenteras för säljaren omedelbart efter att bristen eller felet kommit till köparens kännedom. Leveransen betraktas som godkänd mottagen om inga anmärkningar gjorts inom tio dagar efter leveransdagen. Säljaren har rätt att i första hand avhjälpa felet eller företa omleverans. Köparen skall returnera den felaktiga produkten i originalförpackningen och i försäljningsskick enligt säljarens anvisningar. Säljaren undersöker den returnerade produkten för att konstatera eventuellt fel själv eller låter produkttillverkaren undersöka felet.

 

11.Returnerings- och bytesrätt
Eftersom vi endast säljer till företag gäller inte returnerings och ångerrätten. Vi förbehåller oss dock rätten att i enskilda fall tillåta att kunden får returnera/ ångra sitt köp. Produkten som returneras skall då levereras i oskadat skick i sin originalförpackning och innehålla samtliga delar. Köparen ansvarar alltid för returneringskostnaderna. Om den returnerade produktens försäljningsförpackning inte är i säljbart skick debiteras köparen enligt gällande prislista. Vid outlösta försändelser debiterar vi kunden de faktiska fraktkostnaderna. 

 

12.Hävande av avtalet

Köparens rätt att häva avtal

Om säljarens leverans väsentligt avviker från det avtalade och om bristen trots köparens skriftliga anmärkning inte avhjälps inom skälig tid, eller ny avtalsenlig vara inte levererats, eller om leveransen av orsak som är beroende av säljaren försenas så att köparen lider oskälig skada, har köparen rätt att häva avtalet.

 

Säljarens rätt att häva avtalet
Om köpesumman inte erläggs inom utsatt tid och det inte beror på säljaren har säljaren rätt att häva köpet. Om köpet hävs på detta vis har säljaren rätt att avhämta redan levererade produkter på köparens bekostnad.

Force majeure
Säljaren är inte skyldig att fullgöra avtalet om leveransen helt eller delvis hindras av naturkatastrof, eldsvåda, maskinfel eller därmed jämförbar störning, strejk, lockout, krig, mobilisering, export- eller importförbud, transporthinder, nedläggning av tillverkning, trafikstörning eller annan övermäktig omständighet. Säljaren är inte skyldig att ersätta köparen för skada, som denne lidit på grund av att avtalet inte fullgjorts.

 

13.Personuppgiftspolicy
Säljaren följer den svenska personuppgiftslagen. Genom köptillfället samtycker köparen till att säljaren behandlar och sparar uppgifter om köparen i säljarens databas. Alla personuppgifter behandlas av säljaren i egenskap av personuppgiftsansvarig. Informationen kommer att användas i syfte att säljaren vid köp skall kunna fullgöra sina åtaganden gentemot köparen samt underlätta i kommunikation mellan säljaren och köparen.

 

14.Överförande av äganderätt

Äganderätten till varorna bibehålls av säljaren tills hela köpesumman är betald. Frisörgrossisten äger alltså rätten att återtaga varor om inte full betalning erläggs inom överenskommen tid.

 

15.Avgörande av tvister

Tvister i anslutning till avtalet mellan säljaren och köparen skall i första hand avgöras genom förhandlingar mellan parterna. Om inget annat följer av avtalet och förlikning inte kan nås genom förhandlingar skall tvisten avgöras i svensk tingsrätt.

16. Personuppgiftslagen

 • Vi skyddar dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204). Vi sparar inte dina kunduppgifter till annat än fullföljning av din beställning. Du kan som kund alltid begära rättelse, utdrag samt att vi tar bort dina uppgifter från vårt register.
  • Nedan information är en summering av hur vi i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) lagrar och behandlar dina uppgifter.
  • 16.1 Vad är en personuppgift?
   En personuppgift är all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person.
  • 16.2 Vilka uppgifter lagrar vi?
   För att kunna hantera din beställning samt svara på frågor relaterat till din order (kundtjänst) lagrar vi ditt förnamn- och efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress, ip-adress och köphistorik.
  • Dina uppgifter lagras så länge vi har en rättslig grund att behandla dina uppgifter, exempelvis för att fullfölja avtalet mellan oss eller för att efterleva en rättslig förpliktelse enligt exempelvis bokföringslagen.
  • 16.3 Rättslig grund
   I samband med ett köp behandlas dina personuppgifter för att fullfölja avtalet med dig.
   Marknadsföring, kampanjer och liknande utskick sker efter samtycke från dig.
  • 16.4 Vilka uppgifter delas och med vilket syfte?
   16.4.1 Betalleverantör
  • Vid genomförande av köp, delas information med vår betalleverantör. Det som lagras är förnamn, efternamn, adress, e-postadress och telefonnummer. Väljer du att betala med faktura sparas även personnummer hos betalleverantören. Informationen sparas för att kunna genomföra köpet och för att skydda parterna mot bedrägeri. 
   De betalleverantörer (betaltjänster) som vi använder oss av är: SVEA EKONOMI
  • 16.4.2 Fraktbolag
   För att kunna leverera dina beställningar och slutföra vårt avtal måste vi dela med specifik information med fraktbolaget. Det som delas med fraktbolaget är förnamn, efternamn samt adressuppgifter för leverans. E-postadress och/eller mobilnummer kan även komma att delas med fraktbolaget för avisering.
   De fraktbolag vi samarbetar med är: DHL.
  • 16.4.3 Nyhetsbrev
   Har du valt att prenumerera på vårt nyhetsbrev delas förnamn, efternamn och e-postadress med vår nyhetsbrevsleverantör. Detta för att kunna hålla dig uppdaterad med information och erbjudanden i marknadsföringssyfte.
   Vi använder GetANewsletter för utskick av nyhetsbrev.
  • 16.5 Rätten till tillgång
   Du har rätt att få utdrag av all information som finns om dig hos oss. Utdrag levereras elektroniskt i ett läsbart format.
  • 16.6 Rätt till rättelse 
   Du har rätt att be oss uppdatera felaktig information eller komplettera information som är bristfällig.
  • 16.7 Rätten att bli glömd
   Du kan när som helst be att uppgifterna som avser dig raderas. Det finns få undantag till rätten till radering, som till exempel om det ska behållas för att vi måste uppfylla en rättslig förpliktelse (exempelvis enligt bokföringslagen).
  • 16.8 Ansvarig för dataskydd
   frisorgrossisten.com är ansvarig för lagring och behandling av personuppgifter i webbutiken och ser till att reglerna efterföljs.
  • 16.9 Så skyddar vi dina personuppgifter
   Vi använder oss av industristandarder som SSL/TLS och envägs hash-algoritmer för att lagra, behandla och kommunicera känslig information som exempelvis personuppgifter och lösenord på ett säkert sätt.